Natryski bezpieczeństwa wymagania normy PN EN 15154-5

20 kwietnia 2020 weszła w życie nowa Norma Europejska PN - EN 15154-5 opisująca prysznice bezpieczeństwa do ciała przeznaczone dla innych miejsc niż laboratoria. Dokument ten zawiera wymagania dotyczące urządzeń z głowicą górną, podłączonych na stałe do instalacji wodociągowej, instalowanych w innych miejscach niż laboratoria, np.  w zakładach przemysłowych, magazynach. W tłumaczeniu normy na język polski przez PKN tytuł normy PN - EN 15154-5  brzmi: „ Prysznice ratunkowe  Część 5: Prysznice do ciała z głowicą górną dla miejsc innych niż laboratoria.‘’ Uwaga! Wymagania dotyczące urządzeń instalowanych w laboratoriach zawarte są w normie PN - EN 15154-1.

Natryski bezpieczeństwa do ciała dla miejsc innych niż laboratoria są zaprojektowane i przeznaczone do zainstalowania w bliskiej odległości osób pracujących w potencjalnie niebezpiecznym obszarze narażonym na ryzyko poparzeń / oparzeń i / lub rozbryzgiwania niebezpiecznych substancji chemicznych na całe ciało lub jego część. Głównym celem tych urządzeń jest natychmiastowe dostarczenie płynu płuczącego w ilości wystarczającej do ugaszenia płomieni i / lub przepłukania ciała po wystawieniu na działanie szkodliwych substancji lub ciepła. Gdy to nastąpi, poszkodowany powinien skorzystać z opieki medycznej. Norma PN - EN 15154-5 określa wymagania w zakresie montażu, regulacji i oznakowania pryszniców bezpieczeństwa, a także instrukcji obsługi i konserwacji które ma przekazać producent urządzeń.

Norma definiuje pojęcia:

 • Prysznic bezpieczeństwa - urządzenie specjalnie zaprojektowane i przeznaczone do dostarczania płynu do przepłukiwania w celu gaszenia płomieni i wystarczającego zmywania zanieczyszczeń lub ich rozcieńczania, czyniąc je nieszkodliwymi
 • Natrysk bezpieczeństwa do ciała przyłączony do instalacji wodociągowej - urządzenie które jest na stałe podłączone do instalacji zaopatrzenia w wodę i przeznaczone do dostarczania wody wystarczającej do zmycia całego ciała
 • Prysznic do ciała z własnym zbiornikiem  - samowystarczalny, zbiornik wypełniony tymczasowym dopływem wody lub który można opcjonalnie podłączyć do stałego źródła wody
 • Dodatkowy prysznic ręczny - ręcznie obsługiwana głowica natryskowa zamocowana na końcu węża elastycznego, którą można ręcznie nakierować do mycia dowolnej części ciała
 • Natrysk ratunkowy kombinowany to prysznic wyposażony w oczomyjkę ( myjkę do oczu ), jak określono w 3.7 i / lub dodatkowy ręczny prysznic
 • Oczomyjka, myjka do oczu - urządzenie do przemywania oczu, urządzenie specjalnie zaprojektowane i przeznaczone do dostarczania płynu do przepłukiwania i przepłukiwania oczu oraz dostatecznego zmywania lub rozcieńczania zanieczyszczeń, czyniąc je nieszkodliwymi.

Prysznice bezpieczeństwa, wydajność, klasyfikacja

Urządzenia do spłukiwania ciała przeznaczone do instalowania w zakładach produkcyjnych, miejscach przeładunku substancji niebezpiecznych, magazynach powinny odpowiadać jednej z trzech klas podanych w Tabeli 2. Górny strumień objętości wody wypływający z czaszy prysznica określa klasyfikację urządzenia. Wszystkie natryski bezpieczeństwa produkowane przez Carlos Arboles SA są sklasyfikowane w III, najwyższej klasie i mają wydajność powyżej 100 litrów na minutę.
Zobacz różne rodzaje pryszniców:
Elipsa 1100 prysznic bezpieczeństwa sufitowy       Elipsa 1110 prysznic bezpieczeństwa ścienny      Elipsa 1141 prysznic montowany nad drzwiami

Natężenie przepływu

 • Zawory Carlos Arboles wyposażone są w automatyczne regulatory przepływu utrzymujące stały wypływ wody bez względu na zmiany ciśnienia w instalacji wodociągowej. Wypływ wody z prysznica ustalony jest na poziomie 110 l/min ( III klasa ) Optymalne ciśnienie wlotowe 2 bary -  maksymalne 8 bar.
 • Zestawy kombinowane pryszniców ratunkowych. W przypadku zestawów kombinowanych odpowiednie określone objętościowe natężenie przepływu wody należy utrzymywać zarówno na czaszy prysznicowej do mycia ciała, jak i na urządzeniu do przemywania oczu i / lub w dodatkowym natrysku ręcznym, nawet jeśli są one uruchomione jednocześnie.

Zobacz natryski bezpieczeństwa Carlos Arboles SA kombinowane:

Elipsa 4285 prysznic bezpieczeństwa naścienny     Elipsa 4220 prysznic bezpieczeństwa wolnostojący  

Elipsa 4250 prysznic bezpieczeństwa z pedałem     Elipsa 2230 oczomyjka z ręcznym prysznicem


Prysznic ręczny powinien być tak zaprojektowany, aby ciśnienie wylotowe strumienia wody z głowicy prysznicowej było ograniczone tak, aby nie powodowało urazów dla użytkownika. Jego przepływ powinien wynosić co najmniej 10 l / min.

Wymagania projektowe dotyczące instalacji natrysków bezpieczeństwa

 • Ogólne - W zależności od prac wykonywanych na miejscu i umiejscowienia instalacji należy zwrócić uwagę na uniknięcie przegrzania przez promieniowanie cieplne lub niebezpieczeństwo zamarznięcia tak, aby nie było szkodliwe dla użytkownika, tj. zapobiegało poparzeniom lub hipotermii.
 • Wolna przestrzeń - prysznic należy zaprojektować w taki sposób, aby prześwit między środkową osią czaszy a najbliższą przeszkodą (ścianą, rurą wodną lub inną) tworzył cylinder o minimalnym promieniu 400 mm, wysokości między spodem czaszy prysznica a poziomem podłogi brodzika powinien wynosić 2 200 (± 100) mm.
 • Aktywator i / lub urządzenie do przemywania oczu i / lub dodatkowy ręczny prysznic to jedyne elementy, które mogą dostać się do tej przestrzeni. Nie mogą wnikać na więcej niż 200 mm. Ta wolna przestrzeń nie może zawierać żadnych innych elementów.W przypadku natrysków bezpieczeństwa kombinowanych zintegrowana myjka do oczu powinna odpowiadać wysokości montażu zgodnie z normą EN 15154-2.
 • Wejście pod prysznic - szerokość wejścia powinna wynosić co najmniej 800 mm.
 • Instrukcja obsługi - producent urządzeń powinien dostarczyć instrukcję obsługi która jako minimum zawiera:

- instrukcje podłączania rurociągów, których należy przestrzegać w celu utrzymania wymaganych warunków dystrybucji wody
- informacje potrzebne dla instalacji natrysku do wytworzenia minimalnego natężenia przepływu (na przykład krzywa natężenia przepływu ciśnienia)
- wskazówki, gdzie ustawić jednostkę - szczególnie pod względem widoczności, dostępności i bliskości strefy zagrożenia (patrz A.2
- wytyczne dotyczące zalecanej instalacji (patrz A.2) oraz obsługi, czyszczenia i prac konserwacyjnych, szczególnie procedurę zapewniającą, że system zachowuje sprawność w sytuacji awaryjnej (patrz A.3 w celu uzyskania wskazówek dotyczących czyszczenia)
- metody i częstotliwość rutynowych testów (patrz A.4 w celu uzyskania wytycznych dotyczących testowania).

Temperatura wody zasilającej prysznice bezpieczeństwa

Temperatura wody powinna być regulowana, aby zminimalizować ryzyko hipotermii i jednocześnie ograniczyć namnażanie się bakterii, takich jak Legionella. Temperatura wody powinna być utrzymywana między 15 ° C a 37 ° C (a najlepiej między 20 ° C a 25 ° C). Taką temperaturę zapewnia termostatyczny zawór mieszający Elipsa 25 nastawiony fabrycznie na  25 ° C

Wytyczne dotyczące instalacji pryszniców bezpieczeństwa

 • odległość od zagrożenia chemicznego do prysznica mniejsza niż 20 m bez schodów lub pochylni lub przeszkód między nimi lub czas krótszy niż 10 s, aby dostać się do prysznica
 • urządzenia umieszczone w dobrze widocznym i łatwo rozpoznawalnym miejscu oraz w miarę możliwości na regularnie pokonywanej drodze, wewnątrz obszaru narażonego na niebezpieczeństwo, bez przeszkód na trasie przez potencjalne przeszkody (ścianki działowe, drzwi, stopnie, korytarze itp.).
 • prysznice bezpieczeństwa powinny być osłonięte przed źródłami zanieczyszczeń i umieszczone z dala od źródeł energii elektrycznej; oznakowanie drogi do urządzenia ratunkowego zgodnie z przepisami krajowymi (patrz ISO 3864-1)
 • przyłączenie urządzeń ratunkowych do instalacji hydraulicznej wymaga szczegółowych badań pod względem przepływu wody i zdolności do zapewnienia prawidłowego przepływu dla każdego urządzenia.
 • Czyszczenie - Wszystkie elementy i armatura powinny być łatwe do czyszczenia przez użytkownika, aby zapobiegać osadzaniu się kamienia i ograniczać ryzyko skażenia mikrobiologicznego.

Testowanie pryszniców bezpieczeństwa

Natryski bezpieczeństwa powinny być testowane przynajmniej raz w miesiącu lub częściej, zgodnie z przepisami krajowymi, jeśli jest to wymagane. Należy zbadać następujący parametr: natężenie przepływu przez pomiar, test wizualny wzoru natrysku, test wizualny jakości wody. Test należy udokumentować.