Wybór natrysków bezpieczeństwa ( pryszniców ratunkowych ) i natrysków do przemywania oczu ( oczomyjek ) często przysparza wiele kłopotów. Projektując instalację wodociągową zasilającą urządzenia ratunkowe, oprócz rozwiązania problemów hydraulicznych trzeba dostosować się do przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Obecnie w Polsce wymagania dotyczące urządzeń ratunkowych przyłączonych do instalacji wodociągowej zawarte są w normie PN-EN 15154-1, PN-EN 15154-2, PN-EN 15154-5. W przypadku braku szczegółowych przepisów dotyczących instalowania natrysków bezpieczeństwa w zakładach przemysłowych, punktem odniesienia może być amerykańska norma ANSI Z358.1 „ Prysznice ratunkowe i myjki do oczu”. Norma ta stanowi powszechnie akceptowane wytyczne dla prawidłowego doboru, montażu i konserwacji sprzętu ratowniczego. Aby pomóc w zrozumieniu przepisów tej normy prezentujemy najistotniejsze jej punkty. Niniejszy wykaz może posłużyć jako punkt wyjścia do opracowania systemów przemywania oczu, oczomyjek, pryszniców bezpieczeństwa.

Ogóle zasady stosowania oczomyjek i pryszniców bezpieczeństwa

Sytuacje w których należy stosować oczomyjki i natryski bezpieczeństwa zostały opisane w ogólnych przepisach BHP w Dzienniku Ustaw Dz.U. 2002 nr 91 poz. 811. Prysznice bezpieczeństwa do obmycia całego ciała oraz oddzielne natryski do przemywania oczu (oczomyjki) powinny być zainstalowane w miejscach gdzie pracownik może być narażony na oblanie substancjami niebezpiecznymi lub może dojść do zapalenia odzieży na pracowniku.

Miejsce montażu pryszniców bezpieczeństwa i oczomyjek

Wytyczne dotyczące instalacji pryszniców bezpieczeństwa zawarte zostały w normie PN EN 15154-5

  • odległość od miejsca zagrożenia chemicznego do prysznica mniejsza niż 20 m, czas dotarcia do prysznica krótszy niż 10 sekund
  • droga dotarcia do prysznica bez schodów lub pochylni, bez przeszkód na trasie, przez potencjalne przeszkody rozumie się ścianki działowe, drzwi, stopnie, korytarze itp.
  • urządzenia umieszczone w dobrze widocznym i łatwo rozpoznawalnym miejscu oraz w miarę możliwości na drodze regularnie pokonywanej przez pracowników, wewnątrz obszaru narażonego na niebezpieczeństwo
  • urządzenia powinny być łatwo dostępne z trzech stron

Oczomyjka, prysznic do spłukiwania ciała a może oczomyjka z prysznicem bezpieczeństwa – co wybrać ?

Każde z tych urządzeń zostało zaprojektowane do innych celów, spełniają one inne funkcje. Urządzenia nie zastępują się lecz uzupełniają. Za pomocą natrysku bezpieczeństwa nie można przemywać oczu czy twarzy gdyż silny strumień z prysznica mógłby uszkodzić podrażnioną, delikatną skórę twarzy. Z kolei przy pomocy oczomyjki trudno zmyć niebezpieczną substancję z ciała, np. z pleców.
Z reguły potrzebna będzie oczomyjka z prysznicem bezpieczeństwa. Taki zestaw sprawdzi się gdy na skutek wypadku ucierpi twarz jaki i inne części ciała. Przykładowe urządzenia łączone :
    • Elipsa 4250 – wolnostojący prysznic bezpieczeństwa z oczomyjką
    • Elipsa 4285 – prysznic bezpieczeństwa z oczomyjką montowany do ściany
Samodzielne prysznice, np. Elipsa 1110 do spłukiwania całego ciała bez oczomyjki, zazwyczaj stosuje się w miejscach gdzie może dojść do pożaru i przeznaczone są do ugaszenia odzieży palącej się na pracowniku. Więcej o natryskach bezpieczeństwa w zakładce Natryski bezpieczeństwa PN EN 15154-5.
Z kolei samodzielne oczomyjki np. Elipsa 2210 używane są zwyczajowo w miejscach gdzie występują niewielkie ilości substancji niebezpiecznych i zakłada się że w potencjalnym wypadku może ucierpieć tylko twarz. Więcej o oczomyjkach w zakładce Oczomyjki.
Pośrednim rozwiązaniem między urządzeniami łączonymi a oczomyjkami jest oczomyjka z ręcznym prysznicem – np. Elipsa 2230.

Oczomyjki montowane do ściany czy wolnostojące?

Wygodnym rozwiązaniem są modele montowane do ściany. Takie urządzenia nie zajmują miejsca na podłodze, ułatwiają utrzymanie posadzki w czystości. Oczomyjki z prysznicami bezpieczeństwa montowane do ściany np. Elipsa 4285 wyposażone są w ścienne uchwyty systemowe ułatwiające ich montaż.
W przypadku gdy nie ma ściany do której można zamontować prysznic czy oczomyjkę mamy o dyspozycji modele montowane do podłogi:
    • Elipsa 1120 – prysznic bezpieczeństwa wolnostojący
    • Elipsa 2220 – oczomyjka wolnostojąca
    • Elipsa 4220 – prysznic bezpieczeństwa z oczomyjką, wolnostojący

Doprowadzenie wody - myjki do oczu

Oczomyjki i prysznice bezpieczeństwa muszą być podłączone do instalacji która zapewnia nieprzerwany dopływ wody o wydajności wskazanej w kartach katalogowych zastosowanych urządzeń. Minimalne ciśnienie wody wynosi 2 bary, maksymalne dopuszczalne ciśnienie to 8 bar. Zawory oczomyjek i pryszniców bezpieczeństwa Elipsa wyposażone są w regulatory wypływu  które utrzymują stały wypływ wody niezależnie ciśnienia wody sieci.
W zależności od umiejscowienia instalacji wodnej i sposobu jej wykonania należy zwrócić uwagę na zabezpieczenie przed przegrzaniem przez promieniowanie cieplne lub niebezpieczeństwo zamarznięcia. Temperatura wody nie może być szkodliwa dla użytkownika, należy zapobiegać poparzeniom lub hipotermii.

Temperatura wody zasilającej oczomyjki i natryski bezpieczeństwa

Temperatura wody zasilającej urządzenia ratunkowe określona jest w normach:
    • PN-EN 15154-1 Prysznice bezpieczeństwa (prysznice ratunkowe) w laboratorium
    • PN-EN 15154-2 Myjki do oczu (oczomyjki) podłączone do instalacji wodociągowej
    • PN-EN 15154-5 Prysznice bezpieczeństwa (prysznice ratunkowe) do ciała z głowicą górną dla miejsc innych niż laboratoria
Jako komfortową przyjmuje się temperaturę wody zmieszanej + 25 st. C. Zawory termostatyczne Elipsa zostały zaprojektowane specjalnie do mieszania wody dla oczomyjek i pryszniców bezpieczeństwa. Więcej o zaworach termostatycznych w zakładce Zawory termostatyczne do oczomyjek

Prysznice bezpieczeństywa odprowadzenie wody

Spłukiwanie substancji niebezpiecznych powinno trwać co najmniej 15 minut. Przy wydajności prysznica bezpieczeństwa wynoszącej 110 l/min otrzymujemy 1650 litrów wody zużytej którą trzeba usunąć. Pod prysznicem podłoga powinna być ułożona ze spadkiem do kratki ściekowej.
Zużytą wodę z oczomyjek zazwyczaj odprowadza się do kanalizacji przez syfon np. Elipsa 2210 S – oczomyjka z syfonem.
W przypadkach gdy zużyta woda może zawierać niebezpieczne substancje których nie wolno odprowadzić bezpośrednio do kanalizacji należy zaprojektować neutralizator lub zbiornik bezodpływowy.

Oczomyjki odporne na mróz

Jeżeli urządzenia mają być zamontowane na zewnątrz pomieszczeń lub w pomieszczeniach nieogrzewanych należy wybrać modele fabrycznie zabezpieczone przed zamarzaniem. Mamy trzy sposoby zabezpieczania przed mrozem:
    • urządzenia ogrzewane kablem grzewczym np. prysznic bezpieczeństwa z oczomyjką Elipsa 795 7917
    • urządzenia z zaworami wkopanymi w gruncie poniżej strefy przemarzania np. Elipsa 4223
    • urządzenia montowane w pomieszczeniach nieogrzewanych/na zewnątrz z zaworami umieszczonymi w ogrzewanym pomieszczeniu np. Elipsa 2210 FP i Elipsa 1110 FP

Błędy w projektach prysznice bezpieczeństwa oczomyjki

Najczęstszym błędem występującym w projektach z którym potem borykają się kosztorysanci jak i wykonawcy robót jest użycie słowa oczomyjka w stosunku do wszystkich typów urządzeń, bez względu na to czy chodzi o samą myjkę do oczu, czy  prysznic bezpieczeństwa czy też urządzenie łączone składające się z oczomyjki i natrysku bezpieczeństwa. Zestaw składający się z myki do oczu z prysznicem bezpieczeństwa kosztuje trzy razy tyle co sama oczomyjka. Jeżeli w projekcie niejednoznacznie opisano urządzenie dedykowane do wymagań inwestora a kosztorysant przyjmie do wyceny cenę samej oczomyjki ( w sytuacji gdy projektant miał na myśli myjkę do oczu z natryskiem bezpieczeństwa ) to wykonawca już na starcie będzie miał wycenę trzykrotnie niedoszacowaną.   

Następnym błędem który ujawnia się podczas realizacji inwestycji jest pominięcie w projekcie informacji że oczomyjki i prysznice bezpieczeństwa powinny być zasilane wodą zmieszaną o temperaturze + 25 st. C. Wykonawca zgodnie z projektem kupuje myjkę dooczu, podłącza do instalacji zimnej wody – a inwestor odmawia dokonania odbioru żądając spełnienia wymagań normy i słusznie wymaga aby z oczomyjki wypływała woda zmieszana o temperaturze zgodnej z normą. Wówczas zaczyna się niepotrzebna przebudowa instalacji wodociągowej, szukanie odpowiedniego zaworu mieszającego. Powstaje spór kto ma ponieść dodatkowe koszty przebudowy instalacji lub dostawy dodatkowych elementów/urządzeń.

Aby zapobiec powyższym problemom wystarczy na etapie projektowania precyzyjnie nazwać urządzenie ratunkowe, opisać szczegółowo funkcje które mają posiadać urządzenia, wybrać odpowiedni zawór termostatyczny, zaprojektować instalację ciepłej i zimnej wody o odpowiedniej wydajności oraz instalację odprowadzającą zużytą wodę.

Amerykańskie akty prawne

W celu zapewnienia pracownikom zdrowych i bezpiecznych warunków pracy w 1970 roku uchwalono ustawę „Bezpieczeństwo i Higiena Pracy”. Zgodnie z tym aktem Departament Pracy (OSHA) został upoważniony do przyjęcia norm i przepisów bezpieczeństwa w celu wypełnienia mandatu poprawy bezpieczeństwa pracy. OSHA przyjęła szereg przepisów, które odnoszą się do stosowania natrysków bezpieczeństwa i natrysków do przemywania oczu. Pierwotne rozporządzenia znajdują się w Kodeksie Przepisów Federalnych 29 CFR 1910.151, które wymagały, aby ...

"... w miejscach pracy, tam gdzie oczy lub ciało pracownika mogą być narażone na szkodliwe działanie materiałów agresywnych, powinny być zapewnione odpowiednie urządzenia do szybkiego spłukiwania i przemywania oczu i ciała, gotowe do natychmiastowego użycia w nagłych wypadkach...”

Norma ANSI Z358.1

Rozporządzenia wydane przez OSHA, dotyczące sprzętu awaryjnego nie są jednoznaczne ponieważ nie określają czym są „odpowiednie urządzenia do szybkiego spłukiwania i przemywania oczu i ciała”. W celu uzupełnienia wytycznych dla pracodawców, American National Standards Institute (ANSI) przedstawił dobrowolne normy dotyczące przemywania oczu i pryszniców awaryjnych. Norma - ANSI-Z358.1 – zawiera wytyczne dla prawidłowego projektowania, wykonania instalacji, obsługi i konserwacji sprzętu ratowniczego.

Norma - ANSI-Z358.1 została przyjęta w 1981 roku, następnie poprawiana w 1990, 1998 i ponownie w 2004 roku. Przytoczone poniżej wytyczne oparto na wersji normy z 2004 roku.

 Uwagi ogólne

ANSI Z358.1-2004 zawiera przepisy dotyczące projektowania, wykonania, instalacji, obsługi i konserwacji różnych typów sprzętu ratunkowego (prysznice, natryski do przemywania oczu, ręczne prysznice z wężem, itp.). Oprócz szczegółowych przepisów, istnieją ogólne zasady, które mają zastosowanie do wszystkich urządzeń awaryjnych. Te zasady nie są częścią normy, ale uważamy, że powinny być wzięte pod uwagę przy rozważaniach o zapewnieniu bezpiecznych warunków pracy.

Sprzęt pierwszej pomocy

Urządzenia do przemywania oczu ( oczomyjki ) i prysznice ( natryski ) bezpieczeństwa są przeznaczone do szybkiego złagodzenia skutków wypadku z niebezpiecznymi substancjami poprzez dostarczanie dużej ilości wody do spłukania zanieczyszczeń z oczu, twarzy i całego ciała. Jako takie są rodzajem urządzeń pierwszej pomocy, które mają być stosowane w razie wypadku. Jednak nie zastępują podstawowych środków ochrony osobistej (w tym ochron oczu i twarzy, odzieży ochronnej). Nie zastąpią też procedur  bezpiecznego postępowania z materiałami niebezpiecznymi.

Sytuacje kryzysowe

Sama instalacja sprzętu ratunkowego nie wystarcza dla zapewnienia bezpieczeństwa pracowników. Pracownicy muszą być przeszkoleni w zakresie właściwego wykorzystania wyposażenia awaryjnego i znać jego rozmieszczenie. Aby zapewnić niezawodność działania, natryski bezpieczeństwa i oczomyjki muszą być regularnie konserwowane ( także uruchamiane raz w tygodniu). Co najmniej raz w roku urządzenia awaryjne powinny być sprawdzane pod kątem zgodności z normą ANSI Z358.1-2004.

Pracodawca powinien opracować procedury postępowania na wypadek sytuacji kryzysowej.

Zasadniczym elementem planu działania powinno być jak najszybsze dotarcie z pierwszą pomocą do poszkodowanego.

Zalecamy instalowanie systemów alarmowych na wszystkich urządzeniach ratunkowych. Systemy alarmowe włączają się w chwili uruchomienia oczomyjki lub natrysku bezpieczeństwa. Oferujemy szeroki wybór systemów wzywania pomocy i powiadamiania służb ratunkowych o wypadku. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy zadzwonić 58 305 19 52.

Lokalizacja sprzętu ratowniczego

Norma ANSI przewiduje, że sprzęt ratowniczy musi być zainstalowany w miejscu, do którego można dotrzeć z miejsca zagrożenia w ciągu 10 sekund. Urządzenia muszą być zainstalowane na tym samym poziomie, co potencjalne miejsce zagrożenia ( dostęp do urządzeń nie wymaga chodzenia po schodach lub pochylni). Droga łącząca miejsca zagrożenia z urządzeniami ratunkowymi powinna być wolna od przeszkód i możliwie jak najbardziej prosta.

Istnieją pewne okoliczności, w których wytyczne te mogą być niewystarczające.

Na przykład, gdy pracownicy mają do czynienia ze szczególnie silnymi kwasami, zasadami lub innymi niebezpiecznymi substancjami, gdzie konsekwencje wycieku byłyby bardzo poważne – w tych sytuacjach sprzęt ratowniczy powinien być zainstalowany bezpośrednio w pobliżu potencjalnego miejsca zagrożenia.

Również szczególnie uważnie należy rozpatrzyć warunki pracy w laboratorium. W budynkach gdzie znajdują się laboratoria, powszechnie przyjęte jest instalowanie sprzętu ratowniczego ( pryszniców bezpieczeństwa i natrysków do przemywania oczu ) w korytarzu lub przedsionku, na zewnątrz pomieszczenia laboratorium. Mimo, że to jest zgodne z przepisami normy, nie zapewnia pracownikom natychmiastowego dostępu do sprzętu ratunkowego. W takich przypadkach, zalecamy zainstalowanie ręcznych natrysków do przemywania oczu ( oczomyjek na elastycznym wężu ) montowanych w stole laboratoryjnym ( modele Elipsa 3120, Elipsa 3130 ). Urządzenia te są łatwo dostępne i uniwersalne w zastosowaniu. Zapewniają możliwość natychmiastowego spłukania oczu, twarzy lub innych części ciała po wypadku.

Temperatura wody zasilającej natryski bezpieczeństwa

Norma ( w wersji z 2004 r. ) stanowi, że temperatura wody dostarczanej przez sprzęt ratowniczy powinna być "letnia" (umiarkowanie ciepła). Jednakże w przypadku gdy istnieje zagrożenie, że reakcja chemiczna może być przyspieszana przez ciepłą wodą, optymalna temperatura wody powinna być konsultowana ze służba medyczną.

Dostarczenie letniej wody do natrysków bezpieczeństwa może się wiązać z koniecznością rozwiązania wielu problemów technicznych ( wytworzenie ciepłej wody, utrzymanie temperatury, cyrkulacja, itp.). Zawsze wiąże się to z koniecznością doprowadzenia do urządzenia zarówno ciepłej jak i zimnej wody, oraz zainstalowania zaworu mieszającego wodę i utrzymującego żądaną temperaturę.

Odprowadzenie zużytej wody

Norma ANSI Z358.1-2004 nie zawiera żadnych przepisów dotyczących odprowadzenia wody z natrysków do przemywania oczu czy pryszniców ratunkowych. Jednak zadaniem projektanta jest rozważyć, co stanie się z wodą po użyciu natrysków bezpieczeństwa. W szczególności należy zwrócić uwagę, czy zużyta woda nie będzie stanowiła zagrożenia (np. poprzez utworzenie kałuży, w której ktoś może się poślizgnąć).

Natryski do przemywania oczu Elipsa mają odpływ przystosowany do podłączenia do instalacji kanalizacyjnej. Prysznice bezpieczeństwa do spłukiwania całego ciała nie mają podłączeń do instalacji kanalizacyjnej, zużyta woda powinna być odprowadzona przez wpustu podłogowy.

Zużyta woda po przemywaniu oczu lub spłukaniu ciała może zawierać niebezpieczne materiały, które nie powinny lub nie mogą być wprowadzane do kanalizacji sanitarnej.W takim przypadku zużytą wodę należy odprowadzić przez instalacje do neutralizacji.

Natryski ( prysznice bezpieczeństwa )

Niniejszy wykaz stanowi wybór przepisów ANSI Z358.1-2004 w odniesieniu do pryszniców ratunkowych. Wszystkie prysznice ( natryski ) bezpieczeństwa Elipsa spełniają wymagania normy ANSI Z358.1-2004.

Sekcja 4.2 Zawór prysznicowy można otworzyć w ciągu jednej sekundy lub szybciej. Po uruchomieniu pozostaje stale otwarty.

Sekcja 4.1.4, 4.5.5

Wypływ z prysznica powinien wynosić 75,7 litra wody na minutę. Przyłącze powinno gwarantować przepływ co najmniej 75,7 litra wody na minutę przez 15 minut.

Sekcja 4.1.2, 4.5.4 Czasza natrysku powinna znajdować się na wysokości od 208 cm do 244 cm nad podłogą.

Sekcja 4.2 Uchwyt cięgna do uruchamiania natrysku powinien znajdować się na wysokości nie większej niż 173 cm nad podłogą.

Sekcja 4.5.2 Prysznic bezpieczeństwa musi być zainstalowany w miejscu, do którego można dojść z miejsca zagrożenia w ciągu 10 sekund. Urządzenia muszą być zainstalowane na tym samym poziomie, co miejsce zagrożenia. Droga łącząca miejsce zagrożenia z urządzeniami ratunkowymi powinna być wolna od przeszkód i możliwie jak najbardziej prosta.

Sekcja 4.5.6 Temperatura wody dostarczonej przez sprzęt ratowniczy powinna być letnia, umiarkowanie ciepła.

Sekcja 4.6.4 Należy przeszkolić pracowników w zakresie właściwego wykorzystania natrysków bezpieczeństwa i wskazać ich rozmieszczenie.

Sekcja 4.6.2 Urządzenia należy uruchamiać raz w tygodniu.

Sekcja 4.6.5 Raz w roku sprawdź prysznic bezpieczeństwa pod kątem zgodności z normą.

Sekcja 4.5.3 Oznacz miejsce usytuowania prysznica dobrze widocznym znakiem BHP. ( firma Elipsa dodaje znak BHP do każdego natrysku bezpieczeństwa). Miejsce instalacji urządzenia powinno być dobrze oświetlone.

Natryski do przemywania oczu i twarzy ( oczomyjki )

Niniejszy wykaz stanowi wybór przepisów ANSI Z358.1-2004 w odniesieniu do natrysków do przemywania oczu i twarzy. Wszystkie natryski do przemywania oczu i twarzy firmy Elipsa spełniają wymagania normy ANSI Z358.1-2004.

Sekcja 6.1.1 Wypływ wody z głowic natryskowych powinien być delikatny i zapewniać całkowite wypłukanie oczu i twarzy.

Sekcja 6.1.6, 6.4.5 Wypływ z głowic powinien wynosić 11,4 litra wody na minutę. Przyłącze powinno gwarantować przepływ co najmniej 11,4 litra wody na minutę przez 15 minut.

Sekcja 6.4.4

Głowice wypływowe oczomyjki powinny znajdować się na wysokości od 84 cm do 114 cm od podłogi i co najmniej 15 cm od najbliższej ściany lub przeszkody.

Sekcja 6.1.3 Głowice powinny być zabezpieczone przed kurzem i innymi zanieczyszczeniami z powietrza.

Sekcja 6.1.4, 6.2 Zawór można otworzyć w ciągu jednej sekundy lub szybciej. Po uruchomieniu pozostaje stale otwarty.

Sekcja 6.4.5 Przyłącze powinno gwarantować przepływ co najmniej 11,4 litra wody na minutę przez 15 minut.

Sekcja 6.4.2 Natryski do przemywania oczu i twarzy muszą być zainstalowane w miejscu, do którego można dojść z miejsca zagrożenia w ciągu 10 sekund. Urządzenia muszą być zainstalowane na tym samym poziomie, co potencjalne miejsce zagrożenia. Droga łącząca miejsce zagrożenia z urządzeniami ratunkowymi powinna być wolna od przeszkód i możliwie jak najbardziej prosta.

Sekcja 6.4.6 Temperatura wody dostarczonej przez sprzęt ratowniczy powinna być letnia, umiarkowanie ciepła.

Sekcja 6.5.4 Należy przeszkolić pracowników w zakresie właściwego wykorzystania urządzeń ratunkowych i wskazać ich rozmieszczenie.

Sekcja 6.5.2 Uruchom myjki do oczu i twarzy raz w tygodniu.

Sekcja 6.5.5 Raz w roku sprawdź natryski do przemywania oczu i twarzy pod kątem zgodności z normą.

Sekcja 6.4.3 Oznacz miejsce usytuowania urządzeń dobrze widocznym znakiem BHP. ( firma Elipsa dodaje znak BHP do każdego natrysku bezpieczeństwa). Miejsce to powinno być dobrze oświetlone

Zestawy kombinowane ( prysznice ratunkowe z oczomyjkami )

Niniejszy wykaz stanowi wybór przepisów ANSI Z358.1-2004 w odniesieniu do zestawów kombinowanych ( urządzeń łączonych). Wszystkie zestawy kombinowane Elipsa spełniają wymagania normy ANSI Z358.1-2004.

Sekcja 4.1.4, 4.5.5, 7.4.4

Przyłącze powinno gwarantować nieprzerwany przepływ wody w ilościach wymaganych przez jednoczesne użycie prysznica ratunkowego i natrysków do przemywania oczu i twarzy.

Sekcja 4.2 Zawory muszą się otwierać w ciągu jednej sekundy lub szybciej. Po uruchomieniu pozostają stale otwarte.

Sekcja 4.1.2, 4.5.4 Czasza natrysku powinna znajdować się na wysokości od 208 cm do 244 cm nad podłogą.

Sekcja 4.1.4, 4.5.5 Wypływ z prysznica powinien wynosić 75,7 litra wody na minutę, przez 15 minut.

Sekcja 4.2 Uchwyt cięgna do uruchamiania natrysku powinien znajdować się na wysokości nie większej niż 173 cm nad podłogą.

Sekcja 6.4.4 Głowice wypływowe myjek do oczu powinny znajdować się na wysokości od 84 cm do 114 cm od podłogi

Sekcja 6.1.3 Głowice wypływowe oczomyjki powinny być zabezpieczone przed kurzem i innymi zanieczyszczeniami z powietrza.

Sekcja 6.1.6, 6.4.5 Wypływ z głowic natryskowych powinien wynosić 11,4 litra wody na minutę, przez 15 minut.

Sekcja 7.4.2

Natryski do przemywania oczu i twarzy muszą być zainstalowane w miejscu, do którego można dojść z miejsca zagrożenia w ciągu 10 sekund. Urządzenia muszą być zainstalowane na tym samym poziomie, co potencjalne miejsce zagrożenia. Droga łącząca miejsce zagrożenia z urządzeniami ratunkowymi powinna być wolna od przeszkód i możliwie jak najbardziej prosta.

Sekcja 7.4.5 Temperatura wody dostarczonej przez sprzęt ratowniczy powinna być letnia, umiarkowanie ciepła.

Sekcja 7.5.4

Należy przeszkolić pracowników w zakresie właściwego wykorzystania pryszniców bezpieczeństwa i natrysków do przemywania oczu i twarzy i wskazać ich rozmieszczenie.

Sekcja 7.5.2 Natryski bezpieczeństwa, oczomyjki należy uruchomić raz w tygodniu.

Sekcja 7.5.5 Raz w roku sprawdź urządzenia ratunkowe pod kątem zgodności z normą.

Sekcja 7.4.3 Oznacz miejsce usytuowania zestawu kombinowanego dobrze widocznym znakiem BHP. ( firma Elipsa dodaje znak BHP do każdego natrysku bezpieczeństwa). Miejsce to powinno być dobrze oświetlone.