Wybór natrysków bezpieczeństwa ( pryszniców ratunkowych ) i natrysków do przemywania oczu ( oczomyjek ) często przysparza wiele kłopotów. Projektując instalację wodociągową zasilającą urządzenia ratunkowe, oprócz rozwiązania problemów hydraulicznych trzeba dostosować się do przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Obecnie w Polsce wymagania dotyczące urządzeń ratunkowych stosowanych w laboratoriach zawarte są w normie PN-EN 15154. W związku z brakiem szczegółowych przepisów dotyczących instalowania natrysków bezpieczeństwa w zakładach przemysłowych, punktem odniesienia może być amerykańska norma ANSI Z358.1 „ Prysznice ratunkowe i myjki do oczu”. Norma ta stanowi powszechnie akceptowane wytyczne dla prawidłowego doboru, montażu i konserwacji sprzętu ratowniczego. Aby pomóc w zrozumieniu przepisów tej normy prezentujemy najistotniejsze jej punkty. Niniejszy wykaz może posłużyć jako punkt wyjścia do opracowania systemów przemywania oczu i pryszniców ratunkowych (awaryjnych).

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OCZOMYJEK I NATRYSKÓW BEZPIECZEŃSTWA

Wybór miejsca montażu

Urządzenia ratunkowe należy montować w bezpiecznym miejscu umożliwiającym dotarcie poszkodowanemu w ciągu 10 sekund, nie dalej niż 30 m od miejsca potencjalnego wypadku. Gdy mamy do czynienia z silnie agresywnymi chemikaliami odległość nie powinna być większa niż 3-6 m. Na drodze miedzy miejscem potencjalnego zagrożenia a urządzeniami ratowniczymi nie może być schodów, progów, zmian poziomów podłogi, drzwi ani innych przeszkód utrudniających poszkodowanemu z osłabionym wzrokiem w dotarciu do natrysku. Urządzenia powinny być łatwo dostępne z trzech stron.

Temperatura wody zasilającej oczomyjki i natryski bezpieczeństwa

Równie ważne jak zapewnienie stałego dopływu odpowiedniej ilości wody jest to , aby dostarczyć wodę o odpowiedniej temperaturze. Poszkodowanemu który korzysta z oczomyjki czy natrysku bezpieczeństwa trzeba zapewnić taką temperaturę wody, aby mógł i chciał zostać pod prysznicem do czasu całkowitego spłukania niebezpiecznej substancji. Spłukiwanie poparzonych miejsc powinno trwać przynajmniej 15 minut. Trudno wyobrazić sobie poszkodowanego w wypadku chemicznym stojącego kilkanaście minut pod prysznicem, z którego leci zimna woda o temperaturze 10 st. C. Także zmywanie twarzy i oczu tylko zimną wodą nie da pożądanego efektu. Zimna woda powoduje mimowolny skurcz mięśni, powieki same się zamykają. Innymi słowy - nigdy nie uda się dobrze wypłukać oczu jeśli użyje się do tego wyłącznie zimnej wody. Zgodnie z normą PN-EN 15154-1 i PN-EN 15154-2 urządzenia ratunkowe powinny być zasilane wodą zmieszaną o temperaturze od 15 do 37 st. C.

Do mieszania wody należy stosować wyłącznie zawory zaprojektowane specjalnie do zasilania natrysków bezpieczeństwa. Do natrysków bezpieczeństwa zalecamy termostatyczny zawór mieszającym nr kat.195120 Kvs=5,2 o przepływie 122 l/min. Temperaturę wody zmieszanej reguluje się za pomocą śruby nastawnej w zakresie od 20 oC do 34 oC.Unikatową cechą tego zaworu jest podwójne zabezpieczenie:

  1. w przypadku przerwy w zasilaniu po stronie zimnej wody zawór automatycznie zamyka dopływ ciepłej
  2. z kolei w przypadku przerwy w zasilaniu po stronie ciepłej wody zawór nadal będzie dostarczał zimną wodę w ilości 105 l/min

Elipsa 15 - nr kat. 7559750 termostatyczny zawór mieszający do oczomyjek - przepływ 5 do 30 l/min
Elipsa 25 - nr kat. 195120 termostatyczny zawór do natrysków bezpieczeństwa - przepływ 22 do 122 l/min

Mamy gotowe zestawy urządzeń ratunkowych z dobranymi zaworami termostatycznymi Natryski bezpieczeństwa termo

Doprowadzenie wody

Instalacja do której będą podłączone urządzenia ratunkowe powinna zapewnić nieprzerwany dopływ wody przez minimum 15 minut. Średnica rury zasilającej powinna wynosić co najmniej 1” dla natrysków bezpieczeństwa i 1/2” dla oczomyjek. Zawory urządzeń wyposażone są w automatyczne regulatory przepływu utrzymujące stały wypływ wody bez względu na zmiany ciśnienia. Wypływ z prysznica ustalony jest na poziomie 110 l/min a z oczomyjki na 22 l/min.

Optymalne ciśnienie wlotowe 2 bar ( minimalne 1,5 bar, maksymalne 8 bar )

Przed podłączeniem urządzeń ratunkowych instalację wodociągową należy dokładnie przepłukać. Wskazane jest instalowanie filtrów.

Odprowadzenie wody

Misy natrysków do przemywania oczu zakończone są króćcami o średnicy 1 1/4 ", z gwintem wewnętrznym. Zalecamy podłączenie do kanalizacji poprzez syfon, można też odprowadzić wodę nad kratkę ściekową. Podłoga pod prysznicem do spłukiwania całego ciała powinna być ułożona ze spadkiem do kratki ściekowej. W przypadku gdy, woda zużyta zawiera niebezpieczne substancje, których nie wolno odprowadzać bezpośrednio do kanalizacji należy zaprojektować neutralizator ścieków lub zbiornik do zatrzymania niebezpiecznych substancji.

Montaż urządzeń

Urządzenia zmontować zgodnie z załączonymi rysunkami montażowym. Połączenia gwintowane należy uszczelnić a zmontowane urządzenie przytwierdzić do podłoża. Natryski bezpieczeństwa, które są montowane na ścianie należy zamocować tak aby spód czaszy prysznica był na wysokości od 210 do 230 cm powyżej poziomu podłogi. Oczomyjki które są montowane na ścianie należy zamocować tak aby głowice natryskowe były na wysokości od 90 do 110 cm powyżej poziomu podłogi.

Szkolenie

Nawet najlepsze natryski bezpieczeństwa stają się bezużyteczne, gdy poszkodowani nie wiedzą gdzie się one znajdują i jak z nich skorzystać. Szkolenia BHP należy rozszerzyć o informacje o natryskach bezpieczeństwa i nauczyć pracowników postępowania w czasie wypadku.

Zachowanie się podczas wypadku

Pierwszą czynnością podczas ratowania poszkodowanego w wypadku z chemikaliami, niezależnie od rodzaju niebezpiecznej substancji, jest jej natychmiastowe zmycie. Spłukiwanie poparzonych miejsc dużą ilością wody powinno trwać co najmniej 15 minut. Podczas zmywania całego ciała należy zdjąć odzież ochlapaną chemikaliami. Ratując oczy trzeba rozszerzyć powieki i przytrzymać otwarte podczas zmywania.

Instrukcja używania pryszniców ratunkowych

1. Uruchomić prysznic ciągnąc za cięgło.

2. Zmywać poparzone miejsca przez minimum 15 minut.

3. Natychmiast wezwać pomoc medyczną, podać lekarzowi nazwę substancji żrącej.

Instrukcja używania natrysków do oczu

1. Uruchomić natrysk do przemywania oczu naciskając klapkę z rysunkiem dłoni.

2. Przytrzymać rękoma rozszerzone powieki i nachylić głowę nad strumień wody.

3. Przemywać oczy przez minimum 15 minut.

4. Natychmiast wezwać pomoc medyczną, podać lekarzowi nazwę substancji żrącej.

Oznakowanie

Miejsce, w którym będzie zainstalowane urządzenie ratunkowe powinno być dobrze oświetlone. Nad urządzeniem należy umieścić informacyjny znak bezpieczeństwa zgodny z PN-93/N-01256/03

Testowanie i konserwacja

Urządzenia należy uruchomić raz w tygodniu. Zapewni to prawidłową pracę sprzętu, oraz oczyszcza rury z osadów, które mogłyby zatkać otwory wylotowe. Części uszkodzone lub zużyte należy natychmiast wymienić.

1. Uruchomić natrysk do przemywania oczu na 3-5 sekund, sprawdzić czy strumień wody jest równomierny.

2. W razie potrzeby rozkręcić głowice natryskowe i wyczyścić filtry.

3. Uruchomić prysznic bezpieczeństwa na 3-5 sekund, sprawdzić czy strumień wody jest równomierny.

Testowanie urządzenia powinno być odnotowane w tabeli kontrolnej zawierającej: datę, opis czynności i podpis kontrolującego.

Amerykańskie akty prawne

W celu zapewnienia pracownikom zdrowych i bezpiecznych warunków pracy w 1970 roku uchwalono ustawę „Bezpieczeństwo i Higiena Pracy”. Zgodnie z tym aktem Departament Pracy (OSHA) został upoważniony do przyjęcia norm i przepisów bezpieczeństwa w celu wypełnienia mandatu poprawy bezpieczeństwa pracy. OSHA przyjęła szereg przepisów, które odnoszą się do stosowania natrysków bezpieczeństwa i natrysków do przemywania oczu. Pierwotne rozporządzenia znajdują się w Kodeksie Przepisów Federalnych 29 CFR 1910.151, które wymagały, aby ...

"... w miejscach pracy, tam gdzie oczy lub ciało pracownika mogą być narażone na szkodliwe działanie materiałów agresywnych, powinny być zapewnione odpowiednie urządzenia do szybkiego spłukiwania i przemywania oczu i ciała, gotowe do natychmiastowego użycia w nagłych wypadkach...”

Norma ANSI Z358.1

Rozporządzenia wydane przez OSHA, dotyczące sprzętu awaryjnego nie są jednoznaczne ponieważ nie określają czym są „odpowiednie urządzenia do szybkiego spłukiwania i przemywania oczu i ciała”. W celu uzupełnienia wytycznych dla pracodawców, American National Standards Institute (ANSI) przedstawił dobrowolne normy dotyczące przemywania oczu i pryszniców awaryjnych. Norma - ANSI-Z358.1 – zawiera wytyczne dla prawidłowego projektowania, wykonania instalacji, obsługi i konserwacji sprzętu ratowniczego.

Norma - ANSI-Z358.1 została przyjęta w 1981 roku, następnie poprawiana w 1990, 1998 i ponownie w 2004 roku. Przytoczone poniżej wytyczne oparto na wersji normy z 2004 roku.

 Uwagi ogólne

ANSI Z358.1-2004 zawiera przepisy dotyczące projektowania, wykonania, instalacji, obsługi i konserwacji różnych typów sprzętu ratunkowego (prysznice, natryski do przemywania oczu, ręczne prysznice z wężem, itp.). Oprócz szczegółowych przepisów, istnieją ogólne zasady, które mają zastosowanie do wszystkich urządzeń awaryjnych. Te zasady nie są częścią normy, ale uważamy, że powinny być wzięte pod uwagę przy rozważaniach o zapewnieniu bezpiecznych warunków pracy.

Sprzęt pierwszej pomocy

Urządzenia do przemywania oczu ( oczomyjki ) i prysznice ( natryski ) bezpieczeństwa są przeznaczone do szybkiego złagodzenia skutków wypadku z niebezpiecznymi substancjami poprzez dostarczanie dużej ilości wody do spłukania zanieczyszczeń z oczu, twarzy i całego ciała. Jako takie są rodzajem urządzeń pierwszej pomocy, które mają być stosowane w razie wypadku. Jednak nie zastępują podstawowych środków ochrony osobistej (w tym ochron oczu i twarzy, odzieży ochronnej). Nie zastąpią też procedur  bezpiecznego postępowania z materiałami niebezpiecznymi.

Sytuacje kryzysowe

Sama instalacja sprzętu ratunkowego nie wystarcza dla zapewnienia bezpieczeństwa pracowników. Pracownicy muszą być przeszkoleni w zakresie właściwego wykorzystania wyposażenia awaryjnego i znać jego rozmieszczenie. Aby zapewnić niezawodność działania, natryski bezpieczeństwa i oczomyjki muszą być regularnie konserwowane ( także uruchamiane raz w tygodniu). Co najmniej raz w roku urządzenia awaryjne powinny być sprawdzane pod kątem zgodności z normą ANSI Z358.1-2004.

Pracodawca powinien opracować procedury postępowania na wypadek sytuacji kryzysowej.

Zasadniczym elementem planu działania powinno być jak najszybsze dotarcie z pierwszą pomocą do poszkodowanego.

Zalecamy instalowanie systemów alarmowych na wszystkich urządzeniach ratunkowych. Systemy alarmowe włączają się w chwili uruchomienia oczomyjki lub natrysku bezpieczeństwa. Oferujemy szeroki wybór systemów wzywania pomocy i powiadamiania służb ratunkowych o wypadku. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy zadzwonić 58 305 19 52.

Lokalizacja sprzętu ratowniczego

Norma ANSI przewiduje, że sprzęt ratowniczy musi być zainstalowany w miejscu, do którego można dotrzeć z miejsca zagrożenia w ciągu 10 sekund. Urządzenia muszą być zainstalowane na tym samym poziomie, co potencjalne miejsce zagrożenia ( dostęp do urządzeń nie wymaga chodzenia po schodach lub pochylni). Droga łącząca miejsca zagrożenia z urządzeniami ratunkowymi powinna być wolna od przeszkód i możliwie jak najbardziej prosta.

Istnieją pewne okoliczności, w których wytyczne te mogą być niewystarczające.

Na przykład, gdy pracownicy mają do czynienia ze szczególnie silnymi kwasami, zasadami lub innymi niebezpiecznymi substancjami, gdzie konsekwencje wycieku byłyby bardzo poważne – w tych sytuacjach sprzęt ratowniczy powinien być zainstalowany bezpośrednio w pobliżu potencjalnego miejsca zagrożenia.

Również szczególnie uważnie należy rozpatrzyć warunki pracy w laboratorium. W budynkach gdzie znajdują się laboratoria, powszechnie przyjęte jest instalowanie sprzętu ratowniczego ( pryszniców bezpieczeństwa i natrysków do przemywania oczu ) w korytarzu lub przedsionku, na zewnątrz pomieszczenia laboratorium. Mimo, że to jest zgodne z przepisami normy, nie zapewnia pracownikom natychmiastowego dostępu do sprzętu ratunkowego. W takich przypadkach, zalecamy zainstalowanie ręcznych natrysków do przemywania oczu ( oczomyjek na elastycznym wężu ) montowanych w stole laboratoryjnym ( modele Elipsa 3120, Elipsa 3130 ). Urządzenia te są łatwo dostępne i uniwersalne w zastosowaniu. Zapewniają możliwość natychmiastowego spłukania oczu, twarzy lub innych części ciała po wypadku.

Temperatura wody zasilającej natryski bezpieczeństwa

Norma ( w wersji z 2004 r. ) stanowi, że temperatura wody dostarczanej przez sprzęt ratowniczy powinna być "letnia" (umiarkowanie ciepła). Jednakże w przypadku gdy istnieje zagrożenie, że reakcja chemiczna może być przyspieszana przez ciepłą wodą, optymalna temperatura wody powinna być konsultowana ze służba medyczną.

Dostarczenie letniej wody do natrysków bezpieczeństwa może się wiązać z koniecznością rozwiązania wielu problemów technicznych ( wytworzenie ciepłej wody, utrzymanie temperatury, cyrkulacja, itp.). Zawsze wiąże się to z koniecznością doprowadzenia do urządzenia zarówno ciepłej jak i zimnej wody, oraz zainstalowania zaworu mieszającego wodę i utrzymującego żądaną temperaturę.

Odprowadzenie zużytej wody

Norma ANSI Z358.1-2004 nie zawiera żadnych przepisów dotyczących odprowadzenia wody z natrysków do przemywania oczu czy pryszniców ratunkowych. Jednak zadaniem projektanta jest rozważyć, co stanie się z wodą po użyciu natrysków bezpieczeństwa. W szczególności należy zwrócić uwagę, czy zużyta woda nie będzie stanowiła zagrożenia (np. poprzez utworzenie kałuży, w której ktoś może się poślizgnąć).

Natryski do przemywania oczu Elipsa mają odpływ przystosowany do podłączenia do instalacji kanalizacyjnej. Prysznice bezpieczeństwa do spłukiwania całego ciała nie mają podłączeń do instalacji kanalizacyjnej, zużyta woda powinna być odprowadzona przez wpustu podłogowy.

Zużyta woda po przemywaniu oczu lub sp łukaniu ciała może zawierać niebezpieczne materiały, które nie powinny lub nie mogą być wprowadzane do kanalizacji sanitarnej.W takim przypadku zużytą wodę należy odprowadzić przez instalacje do neutralizacji.

Natryski ( prysznice bezpieczeństwa )

Niniejszy wykaz stanowi wybór przepisów ANSI Z358.1-2004 w odniesieniu do pryszniców ratunkowych. Wszystkie prysznice ( natryski ) bezpieczeństwa Elipsa spełniają wymagania normy ANSI Z358.1-2004.

Sekcja 4.2 Zawór prysznicowy można otworzyć w ciągu jednej sekundy lub szybciej. Po uruchomieniu pozostaje stale otwarty.

Sekcja 4.1.4, 4.5.5

Wypływ z prysznica powinien wynosić 75,7 litra wody na minutę. Przyłącze powinno gwarantować przepływ co najmniej 75,7 litra wody na minutę przez 15 minut.

Sekcja 4.1.2, 4.5.4 Czasza natrysku powinna znajdować się na wysokości od 208 cm do 244 cm nad podłogą.

Sekcja 4.2 Uchwyt cięgna do uruchamiania natrysku powinien znajdować się na wysokości nie większej niż 173 cm nad podłogą.

Sekcja 4.5.2 Prysznic bezpieczeństwa musi być zainstalowany w miejscu, do którego można dojść z miejsca zagrożenia w ciągu 10 sekund. Urządzenia muszą być zainstalowane na tym samym poziomie, co miejsce zagrożenia. Droga łącząca miejsce zagrożenia z urządzeniami ratunkowymi powinna być wolna od przeszkód i możliwie jak najbardziej prosta.

Sekcja 4.5.6 Temperatura wody dostarczonej przez sprzęt ratowniczy powinna być letnia, umiarkowanie ciepła.

Sekcja 4.6.4 Należy przeszkolić pracowników w zakresie właściwego wykorzystania natrysków bezpieczeństwa i wskazać ich rozmieszczenie.

Sekcja 4.6.2 Urządzenia należy uruchamiać raz w tygodniu.

Sekcja 4.6.5 Raz w roku sprawdź prysznic bezpieczeństwa pod kątem zgodności z normą.

Sekcja 4.5.3 Oznacz miejsce usytuowania prysznica dobrze widocznym znakiem BHP. ( firma Elipsa dodaje znak BHP do każdego natrysku bezpieczeństwa). Miejsce instalacji urządzenia powinno być dobrze oświetlone.

Natryski do przemywania oczu i twarzy ( oczomyjki )

Niniejszy wykaz stanowi wybór przepisów ANSI Z358.1-2004 w odniesieniu do natrysków do przemywania oczu i twarzy. Wszystkie natryski do przemywania oczu i twarzy firmy Elipsa spełniają wymagania normy ANSI Z358.1-2004.

Sekcja 6.1.1 Wypływ wody z głowic natryskowych powinien być delikatny i zapewniać całkowite wypłukanie oczu i twarzy.

Sekcja 6.1.6, 6.4.5 Wypływ z głowic powinien wynosić 11,4 litra wody na minutę. Przyłącze powinno gwarantować przepływ co najmniej 11,4 litra wody na minutę przez 15 minut.

Sekcja 6.4.4

Głowice wypływowe oczomyjki powinny znajdować się na wysokości od 84 cm do 114 cm od podłogi i co najmniej 15 cm od najbliższej ściany lub przeszkody.

Sekcja 6.1.3 Głowice powinny być zabezpieczone przed kurzem i innymi zanieczyszczeniami z powietrza.

Sekcja 6.1.4, 6.2 Zawór można otworzyć w ciągu jednej sekundy lub szybciej. Po uruchomieniu pozostaje stale otwarty.

Sekcja 6.4.5 Przyłącze powinno gwarantować przepływ co najmniej 11,4 litra wody na minutę przez 15 minut.

Sekcja 6.4.2 Natryski do przemywania oczu i twarzy muszą być zainstalowane w miejscu, do którego można dojść z miejsca zagrożenia w ciągu 10 sekund. Urządzenia muszą być zainstalowane na tym samym poziomie, co potencjalne miejsce zagrożenia. Droga łącząca miejsce zagrożenia z urządzeniami ratunkowymi powinna być wolna od przeszkód i możliwie jak najbardziej prosta.

Sekcja 6.4.6 Temperatura wody dostarczonej przez sprzęt ratowniczy powinna być letnia, umiarkowanie ciepła.

Sekcja 6.5.4 Należy przeszkolić pracowników w zakresie właściwego wykorzystania urządzeń ratunkowych i wskazać ich rozmieszczenie.

Sekcja 6.5.2 Uruchom myjki do oczu i twarzy raz w tygodniu.

Sekcja 6.5.5 Raz w roku sprawdź natryski do przemywania oczu i twarzy pod kątem zgodności z normą.

Sekcja 6.4.3 Oznacz miejsce usytuowania urządzeń dobrze widocznym znakiem BHP. ( firma Elipsa dodaje znak BHP do każdego natrysku bezpieczeństwa). Miejsce to powinno być dobrze oświetlone

Zestawy kombinowane ( prysznice ratunkowe z oczomyjkami )

Niniejszy wykaz stanowi wybór przepisów ANSI Z358.1-2004 w odniesieniu do zestawów kombinowanych ( urządzeń łączonych). Wszystkie zestawy kombinowane Elipsa spełniają wymagania normy ANSI Z358.1-2004.

Sekcja 4.1.4, 4.5.5, 7.4.4

Przyłącze powinno gwarantować nieprzerwany przepływ wody w ilościach wymaganych przez jednoczesne użycie prysznica ratunkowego i natrysków do przemywania oczu i twarzy.

Sekcja 4.2 Zawory muszą się otwierać w ciągu jednej sekundy lub szybciej. Po uruchomieniu pozostają stale otwarte.

Sekcja 4.1.2, 4.5.4 Czasza natrysku powinna znajdować się na wysokości od 208 cm do 244 cm nad podłogą.

Sekcja 4.1.4, 4.5.5 Wypływ z prysznica powinien wynosić 75,7 litra wody na minutę, przez 15 minut.

Sekcja 4.2 Uchwyt cięgna do uruchamiania natrysku powinien znajdować się na wysokości nie większej niż 173 cm nad podłogą.

Sekcja 6.4.4 Głowice wypływowe myjek do oczu powinny znajdować się na wysokości od 84 cm do 114 cm od podłogi

Sekcja 6.1.3 Głowice wypływowe oczomyjki powinny być zabezpieczone przed kurzem i innymi zanieczyszczeniami z powietrza.

Sekcja 6.1.6, 6.4.5 Wypływ z głowic natryskowych powinien wynosić 11,4 litra wody na minutę, przez 15 minut.

Sekcja 7.4.2

Natryski do przemywania oczu i twarzy muszą być zainstalowane w miejscu, do którego można dojść z miejsca zagrożenia w ciągu 10 sekund. Urządzenia muszą być zainstalowane na tym samym poziomie, co potencjalne miejsce zagrożenia. Droga łącząca miejsce zagrożenia z urządzeniami ratunkowymi powinna być wolna od przeszkód i możliwie jak najbardziej prosta.

Sekcja 7.4.5 Temperatura wody dostarczonej przez sprzęt ratowniczy powinna być letnia, umiarkowanie ciepła.

Sekcja 7.5.4

Należy przeszkolić pracowników w zakresie właściwego wykorzystania pryszniców bezpieczeństwa i natrysków do przemywania oczu i twarzy i wskazać ich rozmieszczenie.

Sekcja 7.5.2 Natryski bezpieczeństwa, oczomyjki należy uruchomić raz w tygodniu.

Sekcja 7.5.5 Raz w roku sprawdź urządzenia ratunkowe pod kątem zgodności z normą.

Sekcja 7.4.3 Oznacz miejsce usytuowania zestawu kombinowanego dobrze widocznym znakiem BHP. ( firma Elipsa dodaje znak BHP do każdego natrysku bezpieczeństwa). Miejsce to powinno być dobrze oświetlone.