Eyewashers, safety showers - Choosing the installation location

Rescue devices should be installed in a safe place that allows the injured person to reach within 10 seconds, no further than 20 m from the site of a potential accident. When dealing with highly aggressive chemicals, the distance should not be greater than 3-6 m. There must be no stairs, thresholds, changes in floor levels, doors or other obstacles that make it difficult for an injured person with impaired vision to reach the rescue equipment. for showering. The devices should be easily accessible from three sides.

Temperature of water supplying eyewashes and safety showers

Równie ważne jak zapewnienie stałego dopływu odpowiedniej ilości wody jest to , aby dostarczyć wodę o odpowiedniej temperaturze. Poszkodowanemu który korzysta z oczomyjki czy natrysku bezpieczeństwa trzeba zapewnić taką temperaturę wody, aby mógł i chciał zostać pod prysznicem do czasu całkowitego spłukania niebezpiecznej substancji. Spłukiwanie poparzonych miejsc powinno trwać przynajmniej 15 minut. Trudno wyobrazić sobie poszkodowanego w wypadku chemicznym stojącego kilkanaście minut pod prysznicem, z którego leci zimna woda o temperaturze 10 st. C. Także zmywanie twarzy i oczu tylko zimną wodą nie da pożądanego efektu. Zimna woda powoduje mimowolny skurcz mięśni, powieki same się zamykają. Innymi słowy - nigdy nie uda się dobrze wypłukać oczu jeśli użyje się do tego wyłącznie zimnej wody. Zgodnie z normami PN-EN 15154-1, PN-EN 15154-2, PN-EN 15154-5 urządzenia ratunkowe powinny być zasilane wodą zmieszaną o temperaturze od 15 do 37 st. C.
Do mieszania wody należy stosować wyłącznie zawory zaprojektowane specjalnie do zasilania natrysków bezpieczeństwa. Zalecamy stosowanie termostatycznych zaworów mieszających Elipsa o nastawie fabrycznej +25 st. C.

Doprowadzenie wody

Instalacja do której będą podłączone urządzenia ratunkowe powinna zapewnić nieprzerwany dopływ wody przez minimum 15 minut. Średnica rury zasilającej powinna wynosić co najmniej 1” dla natrysków bezpieczeństwa i 1/2” dla oczomyjek. Zawory urządzeń wyposażone są w automatyczne regulatory przepływu utrzymujące stały wypływ wody bez względu na zmiany ciśnienia. Wypływ z prysznica ustalony jest na poziomie 110 l/min a z oczomyjki na 22 l/min.
Optymalne ciśnienie wlotowe 2 bar, maksymalne 8 bar.
Przed podłączeniem urządzeń ratunkowych instalację wodociągową należy dokładnie przepłukać. Wskazane jest instalowanie filtrów.

Odprowadzenie wody

Misy natrysków do przemywania oczu zakończone są króćcami o średnicy 1 1/4 ", z gwintem wewnętrznym. Zalecamy podłączenie do kanalizacji poprzez syfon, można też odprowadzić wodę nad kratkę ściekową. Podłoga pod prysznicem do spłukiwania całego ciała powinna być ułożona ze spadkiem do kratki ściekowej. W przypadku gdy, woda zużyta zawiera niebezpieczne substancje, których nie wolno odprowadzać bezpośrednio do kanalizacji należy zaprojektować neutralizator ścieków lub zbiornik do zatrzymania niebezpiecznych substancji.

Montaż urządzeń

Urządzenia zmontować zgodnie z załączonymi rysunkami montażowym. Połączenia gwintowane należy uszczelnić a zmontowane urządzenie przytwierdzić do podłoża. Natryski bezpieczeństwa, które są montowane na ścianie należy zamocować tak aby spód czaszy prysznica był na wysokości od 210 do 230 cm powyżej poziomu podłogi. Oczomyjki które są montowane na ścianie należy zamocować tak aby głowice natryskowe były na wysokości od 90 do 110 cm powyżej poziomu podłogi.

Szkolenie

Nawet najlepsze natryski bezpieczeństwa stają się bezużyteczne, gdy poszkodowani nie wiedzą gdzie się one znajdują i jak z nich skorzystać. Szkolenia BHP należy rozszerzyć o informacje o natryskach bezpieczeństwa i nauczyć pracowników postępowania w czasie wypadku.

Zachowanie się podczas wypadku

Pierwszą czynnością podczas ratowania poszkodowanego w wypadku z chemikaliami, niezależnie od rodzaju niebezpiecznej substancji, jest jej natychmiastowe zmycie. Spłukiwanie poparzonych miejsc dużą ilością wody powinno trwać co najmniej 15 minut. Podczas zmywania całego ciała należy zdjąć odzież ochlapaną chemikaliami. Ratując oczy trzeba rozszerzyć powieki i przytrzymać otwarte podczas zmywania.


Instrukcja używania pryszniców ratunkowych

  1. Uruchomić prysznic ciągnąc za cięgło.
  2. Zmywać poparzone miejsca przez minimum 15 minut.
  3. Natychmiast wezwać pomoc medyczną, podać lekarzowi nazwę substancji żrącej.

Instrukcja używania natrysków do oczu

  1. Uruchomić natrysk do przemywania oczu naciskając klapkę z rysunkiem dłoni.
  2. Przytrzymać rękoma rozszerzone powieki i nachylić głowę nad strumień wody
  3. Przemywać oczy przez minimum 15 minut
  4. Natychmiast wezwać pomoc medyczną, podać lekarzowi nazwę substancji żrącej.

Oznakowanie oczomyjek i pryszniców bezpieczeństwa

Miejsce, w którym będzie zainstalowane urządzenie ratunkowe powinno być dobrze oświetlone. Nad urządzeniem należy umieścić informacyjny znak bezpieczeństwa zgodny z PN-93/N-01256/03

Testowanie i konserwacja

Urządzenia należy uruchomić raz w tygodniu. Zapewni to prawidłową pracę sprzętu, oraz oczyszcza rury z osadów, które mogłyby zatkać otwory wylotowe. Części uszkodzone lub zużyte należy natychmiast wymienić.

  1. Uruchomić natrysk do przemywania oczu na 3-5 sekund, sprawdzić czy strumień wody jest równomierny
  2. W razie potrzeby rozkręcić głowice natryskowe i wyczyścić filtry
  3. Uruchomić prysznic bezpieczeństwa na 3-5 sekund, sprawdzić czy strumień wody jest równomierny.

Testowanie urządzenia powinno być odnotowane w tabeli kontrolnej zawierającej: datę, opis czynności i podpis kontrolującego.